UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin imprez w MGBP

Załącznik nr 1
do Zarządzenia  Nr  2/2020
Dyrektora MGBP im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
z dnia 13.02.2020 r.

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. KAZIMIERZA WYKI W KRZESZOWICACH

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach, zwanej dalej Biblioteką.
2. Przez imprezę rozumie się spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, projekcje filmowe, spektakle, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę.
3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy małoletni biorą udział w Imprezie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób do tego upoważnionych. Za Uczestnika małoletniego występuje i podejmuje wszelkie decyzje rodzic lub opiekun prawny.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2020 r. do odwołania.

II. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników

1. Uczestnictwo osób małoletnich w Imprezie nie jest równoznaczne z podjęciem się przez Organizatora umownego nadzoru nad osobami małoletnimi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez małoletniego, ani za szkodę na osobie małoletniego, chyba że odpowiedzialność taka wynika
z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby do tego upoważnione zobowiązane są a w razie potrzeby do poinformowania Organizatora o stanie zdrowia Uczestnika, w tym również informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych zagrożeniach zdrowia i życia, które mogą u Uczestnika wystąpić, a które mają związek ze specyfiką Imprezy.
4. Uczestnictwo w Imprezie nie kreuje zobowiązania Organizatora do przechowania rzeczy i nie przenosi na Organizatora odpowiedzialności za osobiste rzeczy Uczestników, chyba że odpowiedzialność taka wynika
z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

III. Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

1. Zasady uczestnictwa określane są każdorazowo w informacji o imprezie.
2. Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Bibliotekę i przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach imprezy, zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przedstawiciela Biblioteki podczas imprezy.
3. Biblioteka ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników a także osobom małoletnim bez odpowiedniego opiekuna, o którym mowa w ust I pkt 4 Regulaminu.

IV. Zmiany terminu imprezy

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych w imprezie, w tym jej odwołania, bez podania przyczyny.
2. Informacja dotycząca zmian organizacyjnych umieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatora lub/i przesyłana w sposób określony w informacji o imprezie.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.)
Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy/wydarzenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w imprezie/wydarzeniu.
2. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
3. Dane Uczestników możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
•    podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
•    podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
•    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy  danych Uczestników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego   oraz   dźwiękowego   w   celach   dokumentacyjnych,  edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją statutowych celów Biblioteki.
7. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udział
w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, ma fanpage’u  FB Biblioteki, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez   Bibliotekę,   w   publikacjach   Biblioteki,   
a   także   w   publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę,
a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
8.  Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i  nie  wyraża  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych,  zdjęciowych dokonywanych  przez  Bibliotekę  w  celach  promocyjnych i  rozpowszechniania  działań  Biblioteki jest  obowiązany  zgłosić  to  pisemnie  Dyrektorowi Biblioteki.
9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odpowiedzialność

1. Biblioteka oświadcza, że treści przekazywane przez nią w trakcie imprezy mają na celu wyłącznie promocję  placówki i popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
2. Biblioteka zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować wydarzenie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/filmowanych we własnym zakresie.

VII. Postanowienia końcowe

1.Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Biblioteki: Krzeszowice pl. Fr. Kulczyckiego 1.
2.Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną opublikowane na stronie www.bibliotekakrzeszowice.pl