UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Statut

UCHWAŁA NR XXXIX/485/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki
w Krzeszowicach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.), Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:


§ 1.


Nadaje się Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach Statut
w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.


1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Krzeszowice, zwane dalej Organizatorem.

3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora

4. Teren działania Biblioteki obejmuje obszar administracyjny Gminy Krzeszowice.

5. Biblioteka może prowadzić działalność statutową na terenie całego kraju i poza granicami Polski zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

6. Siedziba Biblioteki znajduje się w Krzeszowicach, Pl. F. Kulczyckiego 1; 32-065 Krzeszowice.

7. Biblioteka używa pieczęci:
1) podłużnej z nazwą i adresem,
2) okrągłej, zawierającej w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu, do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

8. Biblioteka może używać:
1) znaku graficznego (logo),
2) skróconej nazwy MGBP.

9. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna
w Jerzmanowicach.


Rozdział 2.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 3.


1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i umożliwiając dostęp do
zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy Krzeszowice oraz innych osób,
korzystających z oferty MGBP. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych,
informacyjnych, kulturalno - oświatowych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Gminy Krzeszowice.

3. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Krzeszowice i regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
3) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiany materiałów bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za granicą,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym oraz
niepełnosprawnym,
5) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,
6) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy Gminy Krzeszowice oraz regionu,
7) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych
i faktograficznych,
8) udostępnianie internetu oraz umożliwianie użytkownikom korzystania ze sprzętu i programów
komputerowych,
9) promocja książki i czytelnictwa, organizowanie form pracy kulturalnooświatowej z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Krzeszowice i regionu,
10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami, innymi instytucjami
w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczności Gminy Krzeszowice,
11) badanie potrzeb czytelniczych, warunków i skuteczności ich zaspokajania,
12) prowadzenie promocji własnych zbiorów, usług i imprez bibliotecznych,
13) prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej,
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz wymiany doświadczeń z innymi bibliotekami.

4. Biblioteka może wykonywać zadania wynikające z porozumień zawartych przez jednostki samorządu lokalnego w zakresie świadczenia usług bibliotecznych oraz udzielania placówkom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej w celu prawidłowego wykonywania przez nie zadań statutowych.

5. Biblioteka może zawierać porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego
prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

6. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Dopuszcza się pobieranie opłat za:
1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) wypożyczone materiały biblioteczne - w formie kaucji;
4) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
5) szkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.


Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 4.


1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje działalnością instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych, majątkowych i finansowych w ramach posiadanych uprawnień.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Krzeszowice, zgodnie z ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

4. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

5. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Gminy Krzeszowice.

6. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez
Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

7. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne komórki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

8. Biblioteka posiada filie na terenie Gminy Krzeszowice w następujących miejscowościach:
1 Filia Filipowice - Filipowice 612
2 Filia Nawojowa Góra - Nawojowa Góra, ul. Nawoja 90
3 Filia Nowa Góra - Nowa Góra 480
4 Filia Paczółtowice - Paczółtowice 317
5 Filia Siedlec - Siedlec 5
6 Filia Tenczynek - Tenczynek, ul. W. Reymonta 3
7 Filia Wola Filipowska - Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 11
8 Filia Zalas - Zalas 610

9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Organizatora, oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodowych.

10. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym
i opiniodawczym. Organizację i tryb jego działania określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki. Dyrektor może także powoływać inne organy doradcze (komisje) do określonych spraw.

11. Przy Bibliotece i jej filiach lub oddziałach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia
i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 4.

MAJĄTEK I FINANSE BIBLIOTEKI

§ 5.


1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Działalność Biblioteki finansowana jest z:
1) dotacji podmiotowej Organizatora,
2) dotacji celowych,
3) przychodów własnych uzyskiwanych z działalności statutowej, w tym ze sprzedaży wydawnictw i usług oraz składników majątku ruchomego oraz wpływów z najmu i dzierżawy,
4) darowizn, spadków i zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
6) wpływów z działalności reklamowej,
7) innych źródeł.

4. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora.

5. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, a uzyskane dochody może
wykorzystać wyłącznie na realizację celów statutowych.


Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

1. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy o bibliotekach.


§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/302/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lipca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach.


§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice


§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Adam Godyń

 

statut-1

statut-2

statut-3

statut-4

uchwala-1

uchwala-2